Privacybeleid

Dit Privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door donateurs, giftgevers, vrijwilligers, deelnemers, subsidie-aanvragers en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), en ook data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Levende Steen Ministries. Omdat we als Levende Steen Ministries zorgvuldig omgaan met jouw privacy en gegevens willen we informatie over jou op een zo veilig mogelijke manier gebruiken. In dit statement lees je meer over welke gegevens dit zijn en waarom we deze nodig hebben.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Het totstandbrengen en uitvoeren van je donatie(s) en/of gif(t)
  Wij leggen gegevens vast als je met ons in contact komt of financieel bijdraagt aan onze doelstellingen als donateur, vrijwilliger, organisatie, belangstellende of deelnemer aan één van onze acties, evenementen of activiteiten die verbonden zijn aan jouw betrokkenheid binnen Levende Steen Ministries. Alleen relevante gegevens worden vastgelegd, bijvoorbeeld: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, burgerlijke staat, gezinssamenstelling en je bankrekeningnummer en/of betaalgegevens (wanneer je een bedrag overmaakt naar Levende Steen Ministries of aangeeft dat je financieel betrokken wilt zijn) en deelname gegevens. Bij deze verwerking is er sprake van een overeenkomst tussen giftgever en ons.
 2. Het informeren over activiteiten
  Wij houden onze donateurs, giftgevers, vrijwilligers en andere geïnteresseerden op de hoogte van onze activiteiten via telefoon, e-mail, post, website en sociale media. Hierbij kunnen wij je ook om je (financiële) steun vragen. Gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en e- mailadres worden hiervoor vastgelegd. Bij deze verwerking is er sprake van toestemming of gerechtvaardigd marketingbelang. Een gerechtvaardigd marketingbelang is alleen van toepassing als een verwerking aantoonbaar noodzakelijk is om onze activiteiten uit te voeren. Wanneer je hier geen prijs op stelt kun je je vanuit elke e-mail of in elk telefoongesprek afmelden. Natuurlijk kun je je ook afmelden via de contactgegevens onder ''Jouw rechten''.
 3. Het versturen van informatiebrochures en andere schriftelijke informatie
  Via ons kun je gebruik maken van onze webshop of folders en soortgelijk materiaal aanvragen met betrekking tot onze acties en evenementen. Door je naam, adresgegevens en e-mail aan ons door te geven kunnen wij deze aankopen en/of aanvragen per post of per mail toesturen. Voor deze verwerking moet er toestemming gegeven worden door de koper/aanvrager.
 4. Het optimaliseren van de website en e-mail
  Om de inhoud van onze e-mails te optimaliseren kunnen wij open- en clickratio van onze e- mails op individueel niveau bekijken en vastleggen. Dit doen wij om onze berichtgeving zo interessant mogelijk te houden voor onze lezers. Op onze website plaatsen wij cookies om onze website te optimaliseren en om je gerichte content aan te bieden. Zie voor meer informatie ons cookie statement. Bij deze verwerking is er sprake van toestemming indien de websitebezoeker de cookies accepteert.
 5. Social media advertentie-mogelijkheden
  Om aan jou gerichte posts of advertenties te tonen kunnen wij gebruikmaken van de mogelijkheden die sociale media-platforms bieden om via hen te adverteren, zoals Facebook custom audiences. Bij deze verwerking is er sprake van toestemming. Via de privacy instellingen van het social media kanaal kun je je afmelden voor advertenties of je voorkeuren wijzigen.
 6. Analyse achterban
  Levende Steen Ministries analyseert en combineert (persoons)gegevens uit onze eigen database en de website, af en toe aangevuld met informatie uit openbare bronnen. Levende Steen Ministries gebruikt de analyses voor de volgende doeleinden:
 • het inzichtelijk maken en beter begrijpen van onze achterban
 • het zo goed mogelijk afstemmen van onze aanpak, evangelisatie, evenementen,
 • campagnes en acties op/voor/met onze achterban
 • het gericht informeren over andere evenementen, campagnes en acties van Levende Steen Ministries
 • het benaderen of uitsluiten van specifieke doelgroepen op sociale media zoals Facebook en Instagram
 • Levende Steen Ministries maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.
 1. Voor Werving & Selectie
  Levende Steen Ministries gebruikt de persoonsgegevens van haar sollicitanten in het kader van het werving- en selectieproces om de geschiktheid van de kandidaten te kunnen beoordelen. De persoonsgegevens worden rechtstreeks verkregen van de sollicitanten en (met toestemming) via opgegeven referenties. Wij verzamelen van onze sollicitanten: naam, adres en woonplaatsgegevens, telefoonnummer en e-mailadres, geboortedatum, geslacht, referenties, motivatiebrief en CV (eventueel met foto) en overige gegevens die de sollicitant verstrekt ten behoeve van de sollicitatie en die relevant zijn voor de selectie. Afhankelijk van de functie kunnen er tijdens de sollicitatieprocedure aanvullende informatie en persoonsgegevens door Levende Steen Ministries worden opgevraagd, indien dit bijdraagt aan de beoordeling van de geschiktheid voor de werkzaamheden.
 2. Bewaartermijn gegevens sollicitanten
  Levende Steen Ministries bewaart de persoonsgegevens van afgewezen sollicitanten maximaal 4 weken na sluiting van de sollicitatieprocedure. Met toestemming van de sollicitant kan Levende Steen Ministries de persoonsgegevens nog één jaar langer bewaren, voor het geval er in dat jaar een passende functie vrijkomt. Indien de sollicitant in dienst treedt bij Levende Steen Ministries, worden bepaalde gegevens langer bewaard. Sollicitanten kunnen op ieder moment een verzoek indienen om sollicitatiegegevens te laten verwijderen of ze in te zien.
 3. Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?
  Wij verzamelen persoonsgegevens via verschillende formulieren op de website van lsm.nl en onze actiewebsites wanneer je donateur wordt of een gift doet, doorgeeft dat je ons opneemt in je nalatenschap of deelneemt aan één van onze acties of evenementen kunnen wij je persoonsgegevens vragen. Dit doen wij ook als je je registreert voor het ontvangen van de (e- mail) nieuwsbrief, informatie opvraagt, informeert naar onze activiteiten, een vraag stelt of reageert op onze website. Soms worden persoonsgegevens door Levende Steen Ministries gevalideerd of gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen, bijvoorbeeld door openbare bronnen te raadplegen en/of door het verrijken van gegevens via derden. Zo houden wij onze database up-to-date.
 4. Bewaartermijn (persoons)gegevens
  Jouw persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de gegevensverwerking.
 5. Hoe beveiligen wij gegevens?
  Wij zorgen voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die wij verwerken, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.
 6. Inschakelen van derden
  Wij schakelen bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker. Al onze verwerkers worden verplicht om jouw persoonsgegevens te beschermen en verwerken jouw persoonsgegevens in EU-lidstaten of er zijn passende waarborgen van toepassing (Adequaatheidsbesluit, Standard Contractual Clauses of Binding Corporate Rules) wanneer er sprake is van een doorgifte van gegevens buiten de EU. Bijzondere persoonsgegevens worden niet buiten de EU verwerkt. Met al onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.
 1. Uitwisseling persoonsgegevens met derden
  De persoonsgegevens die wij van jou verwerken, worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt, tenzij we hiervoor jouw toestemming hebben gekregen of als wij wettelijk verplicht zijn om deze persoonsgegevens te verstrekken.
 2. Persoonsgegevens en externe links op de website van Levende Steen Ministries
  Onze website bevat soms verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die buiten het domein van Levende Steen Ministries ligt. Buiten ons domein geldt het privacyreglement van de betreffende website voor het omgaan met jouw persoonsgegevens en daarvoor is Levende Steen Ministries niet verantwoordelijk.
 3. Jouw rechten
  We gebruiken jouw gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen en/of om je schriftelijk, per email of telefonisch te informeren over onze activiteiten. Je kunt zonder kosten inzicht krijgen in jouw gegevens die door ons worden verwerkt. Je kunt je eigen gegevens aan laten passen als ze onjuist zijn of laten verwijderen door ons per mail of telefoon te contacten. Heb je het idee dat wij persoonsgegevens van jou onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kan je die verwerking laten beperken. Indien je dit wenst kan je eveneens inzage krijgen in je contact-, adres en bankgegevens. Je kan je gegevens ook opvragen in een machineleesbaar formaat (recht op dataportibaliteit)  bijvoorbeeld omdat je deze wilt doorgeven aan een ander goed doel. Ook kun je bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze dienstverlening die we je per e-mail, telefoon, post en/of SMS toesturen. Je rechten kun je uitoefenen door te mailen naar het e-mailadres [email protected], te bellen naar het telefoonnummer: +31181 610 100 of een brief te sturen aan: Stichting Levende Steen Ministries, C. Villeriuslaan 12, 3201 KV Spijkenisse. Je mag ons ook vragen om je gegevens uit onze database te wissen. Realiseer je wel dat wij hier niet altijd gehoor aan mogen geven. Als je bijvoorbeeld donateur van ons bent geweest vereist de Belastingdienst dat wij overeenkomsten 7 jaar bewaren. Ook als je vraagt of wij je niet meer willen benaderen met marketing, moeten we jouw naam onthouden om je van onze toekomstige campagnes uit te kunnen sluiten. Als we geen gehoor kunnen geven aan jouw verzoek, verneem je van ons uiteraard de reden.
 4. Gebruik van foto’s en beeldmateriaal en geluidsopnames
  Tijdens al onze diensten, meetings en evenementen kunnen foto’s, video-opnames en geluidsopnames worden gemaakt voor PR-doeleinden, zowel online als offline. Je hebt het recht om een foto of video te laten verwijderen wanneer jij en/of je kind(eren) ongewenst herkenbaar in beeld zijn. Als je van dat recht gebruik wilt maken, kun je daarvoor een verzoek sturen naar [email protected] of via het contactformulier op de LSM-website.
 5. E-mail
  Indien je je hebt aangemeld voor onze digitale nieuwsbrief, dan bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee je je kunt afmelden.
 6. Autoriteit Persoonsgegevens
  Natuurlijk helpen wij je ook graag als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
 7. Vragen?
  Voor vragen over onze privacy statement kun je contact opnemen met onze Privacy Officer:
 • E-mail:  [email protected] ten behoeve van privacy officer
 • Telefoonnummer: +31181 610 100
 • Postadres: Levende Steen Ministries t.n.v. privacy officer, C. Villeriuslaan 12, 3201KV Spijkenisse.

  Levende Steen Ministries behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Wij raden je aan dit Privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Versie: 24 augustus 2023